ARTIKEL 1: DEFINITIES 

De termen die in de onderhavige algemene voorwaarden worden gebruikt dienen als volgt te worden gedefinieerd: 

  • Het kantoor: Özdemir Advocaten B.V. Een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kantoor is statutair gezeteld te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27304141. 
  • Rechtsbijstand: De juridische dienstverlening die door het kantoor uit hoofde van een opdrachtovereenkomst aan haar opdrachtgever wordt verleend. 
  • Opdrachtgever: een natuurlijke- of een rechtspersoon welke gebruik maakt van de rechtsbijstand van het kantoor of soortgelijke dienstverlening krachtens een opdrachtovereenkomst of een andere soortgelijke overeenkomst (cliënt). 
  • Opdracht: De overeenkomst van opdracht op basis waarvan het kantoor rechtsbijstand verleent aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1. Het kantoor heeft als doel het verlenen van rechtsbijstand en soortgelijke diensten aan haar opdrachtgevers op het gebied van onder andere strafrecht, strafprocesrecht, strafvordering, vreemdelingenrecht, familierecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en letselschade. 

2.2. De werkzaamheden die aan het kantoor worden opgedragen, worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, aanvaard en verricht door het kantoor. De opdracht wordt geacht te zijn verstrekt aan het kantoor en niet aan een individuele advocaat of jurist. Het kantoor is vrij onderling vervangingsmogelijkheden te treffen voor het optreden in en buiten rechte. Het kantoor zal wel zo veel mogelijk rekening houden met de keuze van haar opdrachtgever.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Özdemir Advocaten B.V. en de door haar verrichte en te verrichten werkzaamheden.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgevers. 

3.2. Deze algemene voorwaarden staan op de website van het kantoor (www.ozdemir-advocaten.nl) en zijn vrij toegankelijk en downloadbaar. De algemene voorwaarden kunnen op aanvraag op kantoor overhandigd worden of aan de opdrachtbevestiging aangehecht worden. 

3.3.     De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is

alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

3.4.     Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene

            voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige / vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe toelaatbare bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

3.6. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

ARTIKEL 4: OPDRACHT EN UITVOERING

4.1. Een opdracht komt tot stand door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door het kantoor en de opdrachtgever ondertekend is. In geval van onvoorziene omstandigheden kan op deze bepaling met betrekking tot de wijze van ondertekening door het kantoor een uitzondering worden gemaakt. Deze bepaling geldt niet in geval van last tot toevoeging, zoals bij opdrachtgevers die in voorlopige hechtenis zitten en/of minderjarigen.

4.2. Een verstuurde opdrachtbevestiging (het aanbod) is voor aanvaarding ervan tot 14 dagen na verzending geldig. Het kantoor zal, behoudens spoedeisende gevallen, geen werkzaamheden verrichten zonder een ondertekende opdrachtbevestiging. Het kantoor behoudt zich het recht voor om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever te herroepen. 

4.4. In spoedeisende gevallen, of indien ondertekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever tijdelijk op geen enkele manier mogelijk is, komt de overeenkomst tussen het kantoor en opdrachtgever tot stand op het moment dat het kantoor met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met werkzaamheden. 

4.3. In geval de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van hetgeen in de opdrachtbevestiging is opgenomen, is het kantoor daaraan niet gebonden. 

4.4. Alle diensten en overeenkomsten behelzen enkel een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. Het kantoor garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat.

4.5. De opdrachtgever dient alle informatie en gegevens te verstrekken die betrekking hebben op zijn zaak. Bij de uitvoering van de opdracht baseert het kantoor zich op deze verstrekte informatie en gegevens. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij zijn volledige medewerking verleend en geen informatie achterhoudt die van wezenlijk belang kan zijn voor zijn zaak. Ook wordt van de opdrachtgever verwacht dat hij voldoende bereikbaar is.

4.6. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om de juiste contactgegevens aan kantoor te verstrekken en bij elke wijziging deze tijdig door te geven. 

4.7. Indien de noodzakelijke medewerking door de opdrachtgever niet verleend wordt of indien blijkt dat cliënt niet meer te bereiken is, althans zodanig onbereikbaar is dat het belang van zijn zaak in het geding komt, dan staat het kantoor vrij om zich – na aanzegging – geheel te onttrekken aan de zaak. In dat geval is kantoor in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die door deze onttrekking zou kunnen ontstaan. 

4.8. Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden door overmacht – omstandigheden buiten de wil van het kantoor en opdrachtnemer – worden de verplichtingen van partijen opgeschort (te denken valt aan: weersomstandigheden, noodgevallen, personeelsproblemen etc.). De overeenkomst kan in dat geval na acht weken ontbonden worden, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid en/of schade die daaruit mogelijk kan voortvloeien. 

4.9. Overeenkomsten kunnen tussentijd enkel worden opgezegd met instemming van het kantoor. Bij tussentijdse opzeggingen maakt het kantoor aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

4.10. Het kantoor is gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen. Dit in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW en met inachtneming van de Gedragsregels die gelden voor Advocaten. 

ARTIKEL 5: HONORARIUM EN VERGOEDINGEN 

5.1. De werkzaamheden worden door het kantoor verricht op basis van een uurtarief. Het gehanteerde uurtarief voor particulieren en zelfstandigen € 225,- exclusief BTW (21%) en voor ondernemers het uurtarief € 275,- (21%). Het uurtarief is inclusief kantoorkosten, maar exclusief autokosten (€0,75 per gereden kilometer). De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak. Een lager of hoger tarief kan onder omstandigheden worden afgesproken. 

5.2. Indien in een zaak het financiële belang groot is, zal het uurtarief bij een minimale belang van € 50.000,- verhoogd worden met 50%. Bij een minimaal belang van €150.000 zal het uurtarief met 75% verhoogd worden en bij een minimaal belang van €250.000 zal het uurtarief met 100% worden verhoogd. 

5.3. Afhankelijk van de aard van uw zaak kan een fixed fee (vaste prijsafspraak) gemaakt worden. 

5.4. Indien het kantoor in spoedeisende zaken buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) werkzaamheden moet verrichten of buiten spoedeisende gevallen noodzakelijke werkzaamheden moet verrichten, zal het overeengekomen uurtarief met 25% worden verhoogd.

5.5. Het honorarium is exclusief de verschotten (griffierechten, reiskosten, deskundigenkosten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten voor aangetekend post, kosten opvragen aktes/verklaringen etc.). Deze verschotten komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling van deze verschotten. Het kantoor zal deze verschotten op geen enkele manier voorschieten of voldoen. 

5.6. Gesubsidieerde rechtsbijstand: onder bepaalde voorwaarden kan de opdrachtgever in aanmerking komen voor een toevoeging (ook wel: pro deo). De opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand en naar het juridisch loket. In geval van een toevoeging geldt voor de opdrachtgever enkel een eigen bijdrage die door de Raad wordt vastgesteld. De opdrachtgever is in dat geval een eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. Let op dat de verschotten niet onder de eigen bijdrage vallen. De opdrachtgever dient nog steeds zelf zorg te dragen voor de verschotten. 

5.7. Indien achteraf blijkt dat de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor een toevoeging, zal hij met terugwerkende kracht een factuur ontvangen op grond van het geldende uurtarief voor de werkzaamheden die verricht zijn. 

ARTIKEL 6: BETALINGEN EN OPSCHORTINGSRECHT

6.1. De betaling van de facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Het bedrag kan overgemaakt worden op een door het kantoor kenbaar gemaakte bankrekening. Het kantoor is gerechtigd om van de termijn van 14 kalenderdagen af te wijken. 

6.2. Het kantoor is gerechtigd om bij aanvang van de zaak een gedeelte van het verwachte honorarium te vragen. Vooraf aan de werkzaamheden zal de opdrachtgever een voorschotnota ontvangen. Deze voorschotnota dient per ommegaande te geschieden zodat de advocaat aanvang kan maken met zijn werkzaamheden. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage. Ook is het kantoor gerechtigd om tussentijds aanvullende betalingen te verzoeken. 

6.3. Het kantoor is niet verplicht om een zaak verder te behandelen indien niet voldaan is aan de factuur. Het kantoor is gerechtigd zonder ingebrekestelling, aanmaning, sommatie de werkzaamheden opschorten tot dag van voldoening van de factuur. 

6.3. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is, zal het kantoor een eenmalige aanmaning sturen. Indien de factuur dan ook niet betaald wordt, is het kantoor gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van algehele voldoening.Daarnaast zal de opdrachtgever in rechte worden betrokken en zal de vordering worden overgedragen aan een deurwaarder. Alle hiermee gepaard gaande kosten zullen in dat geval op de opdrachtgever worden verhaald. Dergelijke sommatiebrieven worden in beginsel per e-mail toegezonden.

6.4. Indien de hoogte van de factuur betwist wordt, dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na datum factuur uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te maken aan het kantoor. De declaratie zal dan nader gespecificeerd worden. 

6.5. Indien opdrachtgever in gebreke is of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is het kantoor gerechtigd om alle werkzaamheden die voor opdrachtgever worden verricht, per direct stop te zetten. De uitvoering van de opdrachtovereenkomst zal opgeschort worden, een en ander onverminderd het recht van het kantoor om schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 7: BEWAARTERMIJN

7.1. Na beëindiging van de zaak wordt het dossier (relevante correspondentie en correspondentie) wordt het dossier gearchiveerd. 

7.2. Het dossier wordt gedurende vijf jaren bewaard. Na afloop van de vijf jaren zal het dossier vernietigd worden. 

7.3. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor tijdige terugzending van diens (originele) stukken en eigendommen. 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1. Partijen zijn jegens elkaar verbonden tot geheimhoudingsplicht. Het is partijen niet toegestaan om vertrouwelijke informatie aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. 

7.2. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk indien dit door een der partijen uitdrukkelijk is medegedeeld of als dit uitdrukkelijk voortvloeit uit de aard van de informatie. 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

8.1. De aansprakelijkheid van het kantoor is te allen tijde beperkt tot het bedrag uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 

8.2. Indien de aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden. De verschotten kunnen dus niet worden teruggevorderd van het kantoor. 

8.3. Het kantoor is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de te betalen proceskosten bij veroordeling van de opdrachtgever. 

8.4. De werkzaamheden worden verricht op basis van informatie en gegevens die door de opdrachtgever aan het kantoor worden verstrekt. Een fout dat door het kantoor wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt komt niet voor rekening en risico van het kantoor. Hiervoor kan het kantoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

8.5. In geval van overmacht is het kantoor niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende mogelijke schade. 

8.6. Het kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, proceskosten en andere soorten schade die ontstaan zijn door bijvoorbeeld deskundigen, getuigen en andere derden. 

8.7. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, zoals getuigen en deskundigen, de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de tussen het kantoor en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Het kantoor zal bij het inschakelen van een derde die niet bij het kantoor hoort de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. 

ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING

9.1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de opdrachtgever de klachten eerst aan het kantoor kenbaar maakt. Deze klachten worden afgehandeld conform de Kantoorklachtenregeling van het kantoor. 

9.2. In geval van een terechte klacht heeft het kantoor de keuze tussen aanpassing van de factuur of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van afgekeurde werkzaamheden of het niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van reeds betaald tarief. 

9.3. Alle klachten terzake de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek aan het kantoor kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.

9.4. Slaagt het kantoor er niet in de klachten van de opdrachtgever te verhelpen, dan kunnen deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt.

9.5. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het reglement in arbitrage.

9.6. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door toezending van deze opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en overige rechtsbetrekkingen en rechtsverhoudingen die tussen opdrachtgever

en het kantoor geldt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.